Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji laboratuvarımızda genel mikrobiyolojik analizlerin yanısıra, Gıda, Su, Kozmetik, Toprak ve Yem analizleride yapılmaktadır.

Gıda Mikrobiyolojisi

Tıbbi Mikrobiyoloji

• Toplam mezofil, aerob bakteri sayımı
• Toplam psikrofil, aerob bakteri sayımı
• Toplam termofil aerob bakteri sayımı
• Toplam maya – küf sayımı
• Meyve sularında osmofilik maya sayımı
• Rop Sporu Sayımı
• Gıdalarda Lipolitik bakteri aranması
• Toplam Enterobacteriaceae Sayımı
• Toplam koliform bakteri sayımı
• Toplam fekal koliform bakteri sayımı
• Gıda numunelerinde E.coli tip 1 aranması /sayımı
• Gıda numunelerinde E.coli O157:H7 serotipinin aranması
• Gıda numunelerinde Salmonella aranması
• Gıda numunelerinde Shigella aranması

• Antibiyotik Duyarlılık Test Analizi
• Dezenfektan Etkinlik Testleri
• EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624 Standartlarına göre dezenfektan grubu analizleri
• EN 1040; Kimyasal dezenfektan ve antiseptiklerin temel bakterisidal aktivitesini belirleme testi.
• EN 1276 ; Kimyasal dezenfektan ve antiseptiklerin temel fungisidal aktivitesini belirleme testi.
• EN 13727 ; Medikal alandaki cihazlarda kullanılması öngörülen kimyasal dezenfektanların bakterisidal aktivitesini belirleme testi.
• EN 13624 ; Medikal alandaki cihazlarda kullanılması öngörülen kimyasal dezenfektanların fungisidal aktivitesini belirleme testi.

Su Mikrobiyolojisi

Kozmetik Mikrobiyolojisi

• Enterokok aranması ve sayımı
• Koliform Grup Bakterilerin
• E. coli aranması
• Toplam maya ve küf sayımı
• 22°C’de Aerobik Mezofilik bakteri sayımı
• 37°C’de Aerobik Mezofilik bakteri sayımı
• Sularda Pseudomonas aeroginosa aranması

• Aerobik Mezofilik Bakteri
• Küf – Maya
• Enterobacteriaceae
• Escherichia coli
• Staphylococcus aureus
• Clostridium spp.
• Pseudomonas spp.
• Candida albicans

TOP